Pühapäev, 22. jaanuar 2017

MTÜ Libatse külaselts põhikiri                                                          
    
Mittetulundusühing
Libatse külaselts
                                                                   
                                                                                 Kinnitatud asutamislepinguga: 08. jaanuar  2017
                 
                                   Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi "ühing") nimi on MTÜ Libatse külaselts.
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress Libatse küla, Halinga vald, Pärnu maakond, 87202.
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4. Ühingu eesmärgiks on Libatse küla ümbruskonna külade igakülgne arendamine, elanikkonna eneseteadvuse tõstmine elujõulise ja omanäolise Libatse küla piirkonna nimel, paremate lahenduste leidmine, kogukondadevaheliste koostöösuhete tugevdamine külade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule kaasaaitamine. Selts püüab oma tegevusega arendada ühistegevust piirkonna külades (Libatse, Langerma, Kodesma, Oese, Arase, Aasa, Kaelase, Rukkiküla, Altküla, Lehtmetsa, Pallika), aidata kaasa külavaimu tugevdamisele.
Ühingu eesmärgiks on osaleda  mitmesuguste projektide kirjutamisel ja elluviimisel maaelu edendamiseks. Läbi viia täiskasvanute ja noorte koolitamist  keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Üürida välja ruume ja telkimisplatse. Kaasata küla arendustegevusse  lapsi ja  noori. Aidata kaasa noortekeskuse loomisele, noorte vaba aja sisustamisele. Jätkata juba toimivate traditsiooniliste tegevuste elluviimist (kodukandipäev, teeme ära, jaanipäev, südamenädal, jõulupidu jne). Korraldada siseriiklikke- ja rahvusvahelisi üritusi külaelu edendamiseks. 


Eesmärgi täitmiseks ühing:
·         arendab välja küla seltsimaja;
·         organiseerib külaelanike vaba aja veetmist, korraldab spordipäevi ja teisi kultuuriüritusi;
·         organiseerib huvialaringe;
·         teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 
·         koostab arengukava ja viib ellu selles kavandatud tegevused;
·         aitab parandada piirkonna elanike teenuste kättesaadavust;1.5. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
Ühingu tegevuse põhimõteteks on:
·         liikmete hääleõiguse võrdsus;
·         liikmelisuse vabatahtlikkus;
·         liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
·         liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
·         liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.6. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss ja oma sümboolika.
1.7. Ühing vastutab kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.8. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.


II. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
2.2. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3. Liikmeks astumine toimub juhatuse poolt kinnitatud avalduse vormi alusel. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.4. Liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Aastase liikmemaksu suuruse ja maksmise korra määrab juhatus ja kinnitab üldkoosolek oma protokollilise otsusega.

2.5. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda, kusjuures lahkumine otsustatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega. Lahkuval liikmel tuleb täita oma kohustused ja likvideerida olemas olevad võlgnevused ühingu ees.
2.6. Ühingul võivad olla ka toetajaliikmed. Toetajaliige on isik, kes osutab kaasabi ühingule.
2.7. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
2.8. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.
2.9. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
·         ei tasu õigeaegselt makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
·         rikub korduvalt ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
·         on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei ole õiguspärane.

2.10. Ühingu otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras. Isikul, kelle liikmelisus on ühingus lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

III. LIIKMETE ÕIGUSED, -KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Ühingu liikmel on õigus:
·         võtta osa üldkoosolekust hääle õigusega;
·         valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
·         saada teavet ühingu tegevuse kohta;
·         astuda ühingust välja;
·         kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
·         teha ettepanekuid seltsi tegevust puudutavates küsimustes.

3.3. Ühingu liige on kohustatud:
·         täitma põhikirja ja sisekorra eeskirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
·         õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
·         teostama õigeaegselt arveldused ühinguga;
·         kasutama heaperemehelikult ühingu vara;
·         heastama ühingu varale tekitatud kahju;
·         osa võtma  ühingu tegevusest;
·         panustama ühingu tegevusse vabatahtlikku tööd.

3.4. Liikme vastutus. Kohustuse mittetäitmisel saab liige meeldetuletuse ja/või hoiatuse, mille eiramise korral arvatakse ühingust välja.

IV. ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. Ühingu juhtimisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast, ühingu juhtorganite otsustest ja muudest vastavakohalistest õigusaktidest.
4.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus peavad osalema kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama juhatus vähemalt üks nädal (seitse päeva) enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
·         põhikirja muutmine;
·         eesmärgi muutmine;
·         juhatuse liikmete määramine;
·         muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine;
·         juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
·         muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmeist. Üldkoosolek protokollitakse.
4.7. Otsused üldkoosolekul võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.8. Põhikirja vastuvõtmise, muudatuste tegemise ja ühingu tegevuse lõpetamise poolt peab olema vähemalt ½+1 üldkoosolekul esindatud häältest.

4.9. Ühingul on juhatus, mis
·         juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses;
·         juhatusse kuulub kolm liiget, kes määratakse üldkoosoleku poolt;
·         valitakse tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast;
·         juhatus, v.a. juhatuse esimees, esindab ühingut kõikides õigustoimingutes ühiselt;
·         on pädev langetama otsuseid, kui kohal on vähemalt 3 liiget;
·         korraldab ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
·         korraldab ühingu liikmete registri pidamise;
·         valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku;
·         tegeleb jooksvalt esilekerkivate probleemidega ning liikmetelt laekunud avalduste ja ettepanekute lahendamisega;
·         käsutab ja kasutab ühingu vara;
·         juhatuse otsused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed;
·         kutsub kokku üldkoosoleku seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras;
·         juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
·         kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja eelmises punktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega;
·         juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

   4.10. Juhatuse esimees:
·         esindab ühingut õigustoimingutes;
·         tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;
·         on aruandekohuslane üldkoosoleku ja juhatuse ees;
      
   4.11. Revident:
·         valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks, revidendiks ei või olla juhatuse liige;
·         on aruandekohuslane ainult üldkoosoleku ees;
·         revisjon viiakse läbi vähemalt üks kord aastas;
·         revidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekul sõnaõigusega

 V. MAJANDUSTEGEVUS JA ÜHINGU VARA

    5.1. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
    5.2. Rahalised vahendid moodustuvad:
·         projektidest;
·         liikmemaksudest;
·         toetustest toetajaliikmetelt;
·         tulust, mis saadakse ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste ja ürituste korraldamisest;
·         tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
·         sponsorite toetustest; annetustest;         
·         eraldistest maakonnalt, vallavalitsusest jms.

5.3. Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste  eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.
5.4. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
5.5. Liikmetele ei jaotata tulu.
5.6. Oma kohustuste eest vastutab ühing kogu ühingu varaga.
VI. MUUD TINGIMUSED

 6.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
·         üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud ½+1 üldkoosolekul osalenud liikmetest;
·         kohtuotsuse alusel;
·         liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
·         muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

6.2. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
6.3. Lõpetamise korral jaotatakse ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega
6.4. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
6.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.


Mittetulundusühingu põhikiri jõustus alates registrisse kandmisest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar